Thảo My – Em sinh viên năm nhất trắng trẻo, ngon cơm