Oni_ichanx vếu to tổ chảng, sgbb kiểu này thì daddy khó thở